Vanliga frågor om EMDR terapi

Hur lång tid tar det för att få besked om godkänt medlemskap?
Svar: Du får besked om medlemskap, när du erlagt medlemsavgift, och så snart som ditt medlemskap är registrerat.

Jag har inte fått något välkomstbrev?
Svar: Meddela oss genom att skicka meddelande till info@emdr.se och informera oss om att du inte fått något välkomstbrev.

Jag får inga medlemsbrev?
Svar: Meddela oss genom att skicka meddelande till info@emdr.se om att du inte får medlemsbrev. Kontrollera också att du har lämnat en aktuell e-postadress. Medlemsbreven kommer att läggas ut på föreningens medlemssida.

Hur betalar jag medlemsavgiften?
Svar: Du kommer att få en faktura på medlemsavgiften.

Jag vill gå ur föreningen, hur gör jag?
Svar: Meddela föreningen genom att skicka meddelande till info@emdr.se om att du önskar gå ur föreningen.

Vart meddelar jag adressändring?
Svar: Skicka meddelande om adressändring till info@emdr.se.

Hur blir man EMDR-terapeut för barn?
Svar: Du behöver ha minst grundkurs del 1 i EMDR, därefter är du behörig att gå barnkursen. På EMDR-föreningens hemsida www.emdr.se hittar du information om nästa EMDR-kurs för barn.

Vad krävs för att bli certifierad EMDR-terapeut?
Svar: Du behöver gå grundkurs del 1 och grundkurs del 2 i EMDR. Du behöver därutöver gå i handledning hos en av EMDR Europa godkänd EMDR-handledare. För ytterligare information om vilka krav som gäller för att bli godkänd som certifierad EMDR-terapeut, gå in på www.emdr.se och logga in på medlemsidorna och klicka på certifiering som EMDR- terapeut.

Vad krävs för att bli recertifierad som EMDR-terapeut?
Svar: För att bli recertifierad krävs 50 meritpoäng under den femårsperiod som din certifiering gäller. Gå in på www.emdr.se och logga in på medlemsidorna och klicka på certifiering och sedan på recertifiering som terapeut. Där hittar du ett formulär där alla uppgifter om vad som krävs framgår.

Hur hittar man en EMDR-handledare?
Svar: Gå in på hemsidan www.emdr.se och klicka på handledare. Där hittar du certifierade EMDR-handledare Sverige.

Hur utbildar man sig till EMDR-handledare?
Svar: Handledarutbildningar startar med jämna mellanrum. Behörighetskrav för att söka är att man är certifierad EMDR-terapeut med god klinisk erfarenhet. Utbildningen leds av certifierad EMDR-trainer. För att bli certifierad som handledare görs en ansökan till EMDR-föreningens certifieringsgrupp.
En handledarutbildning startades våren 2018 och den teoretiska delen är klar. Deltagarna gör nu den praktiska delen och går i handledning på handledning. Nästa utbildningstillfälle är ännu inte bestämd. Du kan kontakta info@emdr.se för att anmäla ditt intresse.

Var någonstans på hemsidan hittar jag klientinformation för vuxna och barn på både svenska och andra språk?
Svar Denna information finns inte på hemsidan. Du behöver gå in på Nederländernas hemsida, www.emdrkindenjeugd.nl. På startsidan kan du klicka på ”leaflets folders”, där hittar du klientinformation på 12 språk inklusive svenska.

Var kan jag beställa EMDR-hjälpmedel såsom ”surr-plattor” och ljusramper?
Svar: Det finns ingen återförsäljare i Sverige. Om du googlar på EMDR-tools så ser du vilka återförsäljare som finns. Exempel på återförsäljare är: www.emdrkit.comwww.neurotekcorp.comwww.emdrequipmenteurope.com. Det finns andra återförsäljare. Många av oss har goda erfarenheter av dessa hjälpmedel.

Vad är viktigt att tänka på vid planering för EMDR-terapi?
Svar: En väl underbyggd bedömning är nödvändig när EMDR-terapi planeras, exempelvis kartläggning av eventuell samsjuklighet som kan påverka patientens problematik i sin helhet. Vid tillämpning av EMDR-terapi vid komplex problematik, rekommenderar vi att du har gått hela grundkursen i EMDR-terapi och gärna har adekvat handledning.

När ska man som terapeut vara extra försiktig när det gäller tillämpning av EMDR-terapi?
Svar: EMDR-terapi bör användas med extra noggrannhet om din patient har komplex PTSD, dissociativa störningar eller annan allvarlig samsjuklighet. Bedömningsfasen och förberedelsefasen, fas 2, i EMDR-terapin behöver i regel bli mer omfattande till dess att tillräcklig stabilitet uppnåtts. Det är viktigt att kunna kartlägga och lära känna patientens inre system för att förebygga att terapin inte utsätter patienten för alltför stora påfrestningar, eller destabiliserar patienten på ett okontrollerat sätt.

Vad finns det för varningssignaler?
När det finns risk för utagerande i form av självdestruktiva handlingar eller självmordshandlingar, bör man avvakta med EMDR-terapi. Vissa sjukdomstillstånd, exempelvis hjärtproblematik, kan påkalla försiktighet om starka känslor kan vara kontraindicerande för patientens hälsotillstånd.

Är det lämplig att arbeta med EMDR-terapi vid graviditet?
Svar: Generellt avråds från EMDR under de första tre månader då risken för missfall är störst. Om din patient behöver hjälp att bearbeta en tidigare förlossning och lider av exempelvis förlossningsrädsla kan EMDR-terapi vara mycket värdefull. I övrigt gäller att vid graviditet använda EMDR-terapi med gott omdöme. Du behöva göra en väl övervägd bedömning i det enskilda fallet.

Är det lämpligt att använda EMDR-terapi vid epilepsi?
Svar: Man avråder inte generellt från EMDR-terapi vid epilepsi. Enlig Shapiro så behöver EMDR-terapi inte vara kontraindicerat men bör användas med försiktighet. En individuell bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Innan en behandling påbörjas bör terapeuten rådgöra med ansvarig läkare om eventuella risker. Ögonrörelserna anses inte utlösa några anfall under förutsättning att patienten har en adekvat medicinering för sin epilepsi.
Man kan också använda annan bilateral stimulering än ögonrörelser om så skulle vara påkallat.

Kan man arbeta med EMDR och tolk?
Svar: Ja det går oftast utmärkt. Det förutsätter ett fungerande samarbete, samt att tolken är insatt i hur arbetet går till.