För närvarande har vi med coronaviruset en mycket påfrestande situation i vårt land. Det påverkar också vårt dagliga arbete som EMDR-terapeuter på många sätt. För att förhindra smittspridning kan det innebära svårigheter att fortsätta träffa patienter på våra mottagningar. Av denna anledning vill vi förmedla några råd hur vi kan tillämpa EMDR-terapi via nätet.

Generellt sett brukar vi inte rekommendera EMDR-behandling via Skype, Zoom, Facetime, WhatsApp, eller andra liknande tekniker. Dessa plattformar kan inte alltid garantera den terapeutiska referensram med all dess komplexitet som man kan uppnå när man sitter tillsammans i terapirummet. Bearbetningsprocessen under EMDR-behandling är ofta djup och öppnar upp viktiga associationsbanor som är både kognitiva, emotionella och somatiska. Om klienten känner att upplägget på distans upplevs alltför opersonligt och kliniskt, kan det försvåra eller äventyra bearbetningen. Patienten kan ha svårt att uppfatta terapeutens empatiska närhet och terapeutiska närvaro.

Med detta sagt råder nu en besvärlig situation för att det terapeutiska arbetet ska kunna vidmakthållas på ett bra sätt. Många klienter behöver kontinuitet i sin terapeutiska behandling. De ovannämnda plattformarna kan under dessa omständigheter vara en god hjälp för att kunna kommunicera med våra klienter om de inte kan komma på sina besök på vanligt sätt. Från EMDR Europas styrelse och från oss i styrelsen för EMDR Sverige vill vi därför ge några råd för hur vi kan tillämpa EMDR terapi via nätet under den rådande krissituationen.

Använd EMDR-bearbetning via nätet bara med klienter som du redan känner, som du redan har behandlat med EMDR-bearbetning och som du har en god terapeutisk relation till. Det uppstår förmodligen inga större svårigheter med EMDR online med dessa klienter om du är väl förtrogen med hur just dessa klienter processar.

Vilka protokoll använder vi via nätet?
• Akutprotokollet
• Standardprotokollet (för klienter som behöver fortsätta med sin terapi utan att nödvändigtvis fokusera på coronaviruset)

Istället för ögonrörelser kan man använda fjärilskramen som ett alternativt sätt till bilateral stimulering. Klienten kan utöva detta på sig själv under online-sessionen. Det stimulerar inte bara bearbetningen utan underlättar också stabilisering. Klienter kan också under EMDR-sessionen via nätet använda tapping på sina knän som annan alternativ bilateral stimulering.
Vi avråder från att tillämpa EMDR-bearbetning via nätet med:

Nya klienter
Klienter som man inte tidigare har tillämpat EMDR-bearbetning med
Klienter med dissociativa störningar eller dissociativt fungerande
Klienter som har blockeringar och motstånd
Klienter med komplex problematik (t ex där det finns suicidrisk)

I de fall där EMDR-bearbetning via nätet inte är lämpligt, vad kan vi göra?
Stabilisering och hjälpa patienten att grunda sig
Psykoedukation
Interventioner på en kognitiv nivå
Trygg/lugn plats
Resursinstallation och förstärkning

Kom ihåg att EMDR-terapi inte bara handlar om det vi gör under fas 4-6 bearbetning. AIP-modellen, som är en grundpelare i EMDR-behandlingen, karaktäriserar hela vårt förhållningssätt till patientens problematik, vilket vi också förmedlar i våra samtal.

EMDR Sveriges styrelse
efter översättning och anpassning från EMDR Europas executive committee