Hur går EMDR-terapi till?

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan plågsamma minnen har på oss idag. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till det plågsamma minnet. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.

I vårt dagliga liv använder vi hjärnan bl.a. för att räkna ut saker och för att hantera den stress vi vet att vi kommer att möta, för att reglera våra känslor och vår självuppfattning. Att uppleva ett trauma sätter ofta vår förmåga att hantera detta ur spel, och traumaupplevelsen blir ofta lagrad i vårt medvetande på ett sätt som gör det mycket svårt att använda vår vanliga bearbetningsförmåga.
Även om vi vet att en traumatisk händelse ägde rum för länge sedan så blir det omöjligt för oss att tänka på den utan att de känslor och andra sensationer som vi upplevde vid den ursprungliga händelsen åter aktiveras.

Det är också vanligt att vi utvecklar ett negativt sätt att tänka om oss själva i förhållande till traumat, som t.ex. ”det var mitt fel” eller ”jag är värdelös”. Dessa negativa tankar kan påverka vårt sätt att tänka och känna om oss själva även i andra situationer.
EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. EMDR-metoden kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till traumat.

Förberedelse

EMDR-terapi börjar med att du och din terapeut kommer att kartlägga bakgrunden till dina besvär och hur dessa påverkar ditt nuvarande liv. Ni går igenom din livshistoria, och tillsammans identifierar ni de aktuella problem och tidigare kliniskt betydelsefulla livshändelser som kan ha orsakat problemen. Detta kan som regel ta en till två behandlingstillfällen. Om EMDR-terapi är en lämplig behandlingsmetod för dig kommer din terapeut att förklara hur behandlingen går till. Ni kommer att göra upp en behandlingsplan som utgår från att ni identifierar de störande minnen som har samband med dina aktuella problem. Utifrån detta sätter ni också upp mål för behandlingen.  Ni kommer att gå igenom förklaringar på hur problem kan uppstå och du får information om tillvägagångssättet vid EMDR-terapi. Du får också lära dig tekniker för att lugna och samla dig själv.

 

Nästa fas av behandlingen består av att ni väljer ett specifikt minne som har samband med dina problem och som förefaller ligga bakom symptomen. Du och din terapeut kommer att arbeta fram en beskrivning av minnet, exempelvis en representativ bild av minnet, negativa tankar som är associerat med detta, vilka förknippade känslor som finns och fysiska förnimmelser som är associerade med minnet. Du kommer också att få skatta graden av obehag i kvantitativa mått, så dina framsteg kan avspeglas under behandlingens gång.

Genomförande

Efter att förberedelserna är klara så börjar bearbetningsfasen av behandlingen som innebär att minnet kan bearbetas och befrias från sin negativa laddning. Uppmärksamheten riktas på olika identifierade delar av minnet samtidigt som ditt eget naturliga system för informationsbearbetning stimuleras och som möjliggör att olika nya associationer och samband kan bildas.

En typisk EMDR-session tar mellan 60 och 90 minuter. Under denna del av behandlingen kommer terapeuten att sitta snett mitt emot dig. Terapeuten kommer att be dig att ta fram den bild från händelsen som stör dig mest tillsammans med den negativa självbilden, känslorna och de fysiska sensationerna. Du kommer att uppmanas att utgå från denna bild så bra du kan medan dina ögon följer terapeutens fingrar, som förs fram och tillbaka. Annan uppmärksamhetsstimulering kan bli aktuell om inte ögonrörelser är möjliga i ditt fall, vanligen taktil- eller ljudstimulering.

Efter en serie av cirka 24 -30 ögonrörelser (eller fler) kommer terapeuten att be dig att först ta en paus och sedan kort beskriva vilka tankar, känslor eller bilder som du lagt märke till. Vanligtvis kommer terapeuten att be dig att utgå från dessa tankar, känslor eller bilder och fortsätta med en ny omgång av ögonrörelser.

Du kommer att fortsätta processen med att, utifrån de associationer du får, röra ögonen, vila och rapportera om dina fortsatta associationer flera gånger under behandlingssessionen. Vanligtvis kommer du att uppleva en förändring i bilderna, känslorna eller kroppsförnimmelserna medan du fortsätter processen. När minnet inte längre känns störande kommer terapeuten att via EMDR-metodiken hjälpa dig att förknippa en positiv uppfattning om dig själv tillsammans med den ursprungliga händelsen. Om obehaget fortsätter att finnas kvar även vid slutet av behandlingstimmen kommer terapeuten att hjälpa dig att slappna av och förbereda dig för det fortsatta arbetet vid nästa behandlingstillfälle.

När ett minne är färdigbearbetat kommer ni att utifrån er behandlingsplan bestämma och fortsätta med nästa minne på motsvarande sätt som beskrivits ovan.

I allmänhet är det svårt att förutspå hur lång tid en EMDR-behandling kommer att ta. Du och din terapeut kommer troligen att veta om EMDR är effektivt för dig inom en till två behandlingstillfällen. Du kan komma att märka en tillräcklig lättnad i dina symptom efter några behandlingstillfällen om dina problem är mer avgränsade. Alternativt kommer EMDR att vara en metod som du och din terapeut använder som en del av en längre tids terapi för att hantera olika problem.

Resultat av behandlingen

EMDR-behandling resulterar som regel i att det plågsamma minnet inte längre upplevs som störande. Resultatet innebär inte enbart att du befrias från en rädsloreaktion och att minnet befrias från sin laddning, utan också att händelsen kan få en ny innebörd eller betydelse för dig.  I EMDR-terapi kan man komma att minnas händelser eller delar av händelser som du antingen inte hade tänkt på förut eller inte associerat med problemet som du arbetar med. Minnen som dyker upp i samband med EMDR-terapi är inte mer exakta än andra minnen som din hjärna frambringar när du tänker på det som hänt tidigare i livet. Oavsett minnens absoluta sanning så kan de ha en viktig psykologisk innebörd som kan bearbetas i EMDR-terapi.

Att observera

Bearbetning med EMDR-terapi kan upplevas känslomässigt starkt. Det finns ett väl genomtänkt system för att processen ska kännas säker och trygg, men det kan ändå komma att bli en intensiv upplevelse.
Målet med varje EMDR-session är att hjälpa dig att känna dig mindre orolig vid slutet av timmen. Men ibland är det svårt att arbeta igenom hela minnet av en svår upplevelse under en 90-minuters session. Om du inte mår bra eller blir orolig efter en behandlingssession och detta fortsätter som ett mönster ska du berätta detta för din terapeut.

Du ska inte behandlas med psykoterapi, inklusive EMDR-terapi, när dina livsbetingelser eller andra omständigheter inte tillåter dig att arbeta tryggt eller ger terapin möjlighet till att bli verkningsfull. Även om EMDR-terapi kan ge resultat på kort tid behöver du planera så att du ska kunna följa behandlingen fullt ut.

Du bör bara gå EMDR-behandling hos en terapeut som är legitimerad att arbeta med psykoterapi och som har en särskild utbildning godkänd av EMDR Europa. Som med all annan psykoterapi skall det kännas bra att arbeta med sin terapeut. Du skall känna dig fri att fråga din terapeut om dennes EMDR-utbildning och dennes allmänna erfarenhet av just ditt problemområde.

EMDR-vuxna-info

EMDR-ungdomar-info

EMDR-barn-info

emdr-vuxna-eng

emdr-ungdomar-eng

emdr-barn-eng

emdr-vuxna arabiska

emdr-ungdomar arabiska

emdr-barn arabiska

Det finns mer info och material på EMDR Europas hemsida, se länk här:  emdr-europe.org