Läkartidningen 2 2013

lkt1303s95_98-2

Posttraumatisk stress: vad vi bör göra efter allvarliga händelser

I Sverige och Norden finns en god infrastruktur för psykosociala insatser i det tidiga skedet efter allvarliga händelser. Tillgången till senare adekvat psykologisk behandling är dock bristfällig.
Akuta insatser bör ha tyngdpunkten
på att främja de drabbades egen förmåga till återhämtning.
Det är ineffektivt att förebygga posttraumatisk stress genom tidiga terapeutiska interventioner till alla drabbade oavsett symtomgrad.
I Norden används fortfarande insatser som forskning avråder från.
Traumafokuserad psykologisk behandling bör vara förstahandsval vid posttraumatiskt stressyndrom.
Flera läkemedel kan lindra posttraumatisk
stress, men effekten är liten.

Bookmark the permalink.

Leave a reply